Da li je titanov list korozijski otporan?

Performanse bilo kojeg materijala su višeslojne,titanski listotpornost na koroziju je ista, samo u određenom okruženju, otpornost na koroziju.

titanium sheet for sale

Na primjer, otpornost titana na koroziju uglavnom ovisi o stvaranju izuzetno tankog oksidnog filma na njegovoj površini, tako da nije otporan na jake reducirajuće kiseline. U aprilu 2011, napredak industrije titanijuma objavio je rad pod naslovom&"korozijski mehanizam legura titana i razvojni status korozione otporne legure titana GG"; od strane nacionalnog istraživačkog centra za rijetke metale i haiyuan junjun, koji je eksperimentima dokazao da:&"svi mediji koji su u stanju da unište pasivan film titana su mediji otporni na koroziju. Ovi mediji uglavnom su jaka redukcijska kiselina i bezvodni jaki oksidans. Sastoji se uglavnom od fluorovodonične kiseline, difluorosilinske kiseline, fluorinovane otopine jedinjenja, HCl koncentracije veće od 3% i H 2 SO 4 sa koncentracijom manjom od {{6 }}%, vrenja mravlje kiseline bez plina, vrenja koncentriranog aluminijum-hlorida, fosforne kiseline, oksalne kiseline, plina suvog hlora, isparavanja dušične kiseline, itd." .